billboard 04

1614674167990U utorak, 02. ožujka 2021. godine održan je u prostorijama Općine Pušća sastanak s predstavnicima Županijske uprave za ceste Zagrebačke županije g. Brankom Pretržom i g. Darkom Bistričkim, načelnikom PP Zaprešić g. Matejem Šućurom i mještanima Općine Pušća vezano na osiguranje sigurnosti na prometnoj ŽC – 2186 Kumrovečkoj cesti u Općini Pušća.

U uvodnom dijelu načelnica gđa. Anđela Cirkveni je istaknula da je prošle godine Općina u svom Proračunu izdvojila sredstva za izradu prometnog elaborata za povećanje sigurnosti prometa na cesti u Općini Pušća na kojeg su ishođene suglasnosti od Županijske uprave za ceste Zagrebačke županije i MUP-a, PU Zagrebačke, Službe za sigurnost cestovnog prometa. Područje obuhvata je ŽC Kumrovečka cesta od kućnog broja 98 do kućnog broja 108 u naselju Donja Pušća. Sredstva za realizaciju istog osigurati će se Rebalansom u Proračunu za 2021. godinu.

upis djece u prvi razredNa temelju članka 17. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi („Narodne novine 87/08., 86/09., 92/10., 105/10; 90/11., 16/12., 86/12., 126/12., 94/13., 152/14., 7/17., 68/18., 98/19.) te članka 5. stavka 1. Pravilnika o postupku utvrđivanja psihofizičkog stanja djeteta, učenika te sastavu stručnih povjerenstva („Narodne novine“ 67/14., 63/20.), Upravni odjel za odgoj i obrazovanje Zagrebačke županije, Ispostava ZAPREŠIĆ , donosi
R A S P O R E D utvrđivanja psihofizičkog stanja djece (raspored pregleda) radi upisa u prvi razred osnovne škole za šk.god. 2021./2022. za upisno područje Grada Zaprešića te općine Bistra, Brdovec, Dubravica, Jakovlje, Luka, Marija Gorica i Pušća

Utvrđivanje psihofizičkog stanja djece školskih obveznika za upis u prvi razred osnovne škole za šk.god. 2021./2022. obavljat će se u razdoblju:
Od 31.ožujka do 30.lipnja 2021. godine

Škola kojoj dijete pripada prema upisnom području će obavijestiti roditelje o točnom datumu i vremenu pregleda u školi pismenim pozivom. Na pregledu je potrebno znati OIB djeteta.

civilna zastitaRavnateljstvo civilne zaštite kroz nekoliko ključnih sektora pokriva više funkcionalnih područja djelovanja:

  • zaštitu i spašavanje,
  • eksplozivne atmosfere,
  • radiološku i nuklearnu sigurnost,
  • razminiranje i
  • inspekcijske nadzore.

Primarni cilj novoosnovanog Ravnateljstva je otkloniti uočene nedostatke kroz uvezivanje funkcionalnih područja - preventivu, operativu, analitiku, razminiranje, radiološko-nuklearnu zaštitu, sustav ranog uzbunjivanja, inspekcijske poslove, edukaciju, međunarodna suradnju, zatim pozicioniranje sustava civilne zaštite u koncept domovinske sigurnosti, jačanje kadrovske strukture te opremanje i osposobljavanje operativnih snaga.

Stoga je prilikom osnivanja Ravnateljstva civilne zaštite poseban naglasak stavljen na važnost i nužnost povlačenja sredstava iz fondova Europske unije.

Civilna zaštita u kontekstu Europske unije potiče suradnju među državama članicama kako bi poboljšala učinkovitost sustava za sprječavanje prirodnih nepogoda i nesreća izazvanih ljudskim djelovanjem. Najvažniji način suradnje je kroz Mehanizam Unije za civilnu zaštitu, koji je osnovan kako bi se omogućilo koordinirano pružanje pomoći u slučaju katastrofe koju države članice šalju ugroženim državama.

OPŠIRNIJE...

postaU poštanskom uredu 10294 Donja Pušća u našoj Općini poslovni korisnici mogu obavljati bankarske usluge Hrvatske poštanske banke. Poslovni korisnici u pošti tako mogu otvoriti poslovni račun HPB-a, obaviti nacionalni platni promet u kunama, ugovoriti internetsko i mobilno bankarstvo, uplatiti depozit, te koristiti kartice i ostale bankarske proizvode i usluge.

Fizičkim osobama još je otprije na raspolaganju široki spektar financijskih i bankarskih usluga: plaćanje računa koje izdaje naša općina-računi se plaćaju bez naknade, te određene izdavatelje poput HEPa, Croatia osiguranja, Posmrtne pripomoći bez naknade za uslugu platnog prometa, zamjena stranih valuta u kune, korištenje uputnice za brzi prijenos gotovog novca u unutarnjem i međunarodnom prometu, otvaranje tekućeg računa u HPB-u (mirovine dostupne prvog u mjesecu), ugovaranje oročenja, dječje štednje te mogućnost podnošenja zahtjeva za kreditne karticu HPB-a i Dinersa.

U 55 poštanskih ureda u svim županijama RH korisnici mogu zamijeniti i svoje kriptovalute, a uvođenjem digitalnog plaćanja putem KEKS Pay aplikacije, pošta potvrđuje svoj položaj kao jedan od lidera u digitalnoj transformaciji.

Povećanjem dostupnosti bankarskih usluga u Hrvatskoj stvaraju se preduvjeti za kvalitetniji život i poslovanje što donosi značajne benefite i lokalnoj zajednici te doprinosi razvoju cijelog gospodarstva.

Pružanjem bankarskih usluga HPB-a fizičkim i pravnim osobama službeno je otvorena Banka u pošti u Općini Pušća.

Na temelju članka 123. – 133. Zakona o cestama („Narodne novine“ broj 84/11, 22/13, 54/13, 148/13 i 92/14), te članka 73. i 75. Pravilnika o geodetskim elaboratima („Narodne novine“ broj 59/18) objavljuje se JAVNI POZIV.

Ovim pozivom obavještavaju se nositelji stvarnih prava na nekretninama koje graniče sa zemljištem na kojem su izvedene ceste ORGULANOV BREG u naselju Hruševec Pušćanski na kat.čest.3814 K.O.Pušća i kat.čest.573/1, 573/2, 572/2, 575, 4342, 4333 K.O.Kupljenovo, ULICA STANIŠAKI u naselju Hruševec Pušćanski na kat.čest.4339, 614/2 K.O.Kupljenovo, o započinjanju postupka evidentiranja predmetnih cesta u katastarski operat i zemljišnu knjigu.

Evidentiranje će se izvršiti sukladno članku 123. – 133. Zakona o cestama, temeljem kojeg se NERAZVRSTANE CESTE evidentiraju u katastru i upisuju u zemljišnu knjigu kao – javno dobro u općoj uporabi u vlasništvu Općina Pušća

Geodetske elaborate izvedenog stanja ORGULANOV BREG I ULICA STANIŠAKI u naselju Hruševec Pušćanski izradit će tvrtka ZEMLJOMJERSTVO d.o.o. za geodetsku djelatnost, trgovinu i usluge, Mihovila Krušlina 14, Zaprešić

Obilježavanje granica zemljišta na kojem je izgrađena predmetna cesta započeti će 08. ožujka 2021. godine, uz stručnu pomoć ovlaštenog inženjera geodezije koji se brine da lomne točke granica zemljišta budu ispravno stabilizirane i obilježene.

Nositelji stvarnih prava mogu izvršiti uvid u geodetski elaborat izvedenog stanja kao i zatražiti eventualna dodatna pojašnjenja, dana 12.03.2021. u vremenu od 10.00 sati do 10.30 sati u prostorijama OPĆINE PUŠĆA, Donja Pušća, Kumrovačka cesta 109.

OPĆINSKA NAČELNICA
Anđela Cirkveni

JAVNI POZIV

zgrada opcineNa temelju članaka 42. Zakona o lokalnim porezima i članka 18. Statuta Općine Pušća, Općinsko vijeće Općine Pušća na 36. elektroničkoj sjednici održanoj dana 29. siječnja 2021. godine, donijelo je ODLUKU o izmjenama Odluke o općinskim porezima Općine Pušća.

Ovom se odlukom utvrđuju lokalni porezi koji su izvori prihoda Općine Pušća, stopa prireza porezu na dohodak, visina poreza na kuće za odmor te nadležno porezno tijelo za utvrđivanje i naplatu poreza na nasljedstva i darove i poreza na kuće za odmor.

Općinsko vijeće je na svojoj 15. sjednici održanoj 18. prosinca 2018.godine donijelo Odluku o lokalnim porezima Općine Pušća kojom je kao vrste poreza određen i porez na potrošnju.

U cilju očuvanja radnih mjesta za područja i djelatnosti koja su najteže pogođena korona krizom, a radi poreznog rasterećenja i pomoći uslijed novonastale krize, ukidanje poreza na potrošnju jedna je od mjera za stabilizaciju financijskog poslovanja poduzetnika, ali i svih obveznika toga poreza kao jedan od načina za ublažavanje krize.

pdfODLUKA

pusca.hr koristi kolačiće za pružanje boljeg korisničkog iskustva. saznajte više...