Komunalne usluge i naknada

Komunalna infrastruktura

Cestovna infrastruktura

Općina je izdvojila nemala sredstva za saniranje i asfaltiranje ulica. Kronološki gledajući, tijekom nekoliko posljednjih godina napravljeni su kilometri i kilometri asfaltnih površina.

Uz ulice, koje su sanirane i asfaltirane, na mnogim ulicama uređene su bankine, grabe, popravljeni prijelazi i mnoga druga poboljšanja za sigurniju i ugodniju vožnju građana, kao i gostiju koji dolaze u Pušću ili samo prolaze našom općinom.

Uz navedeno uređeno je, na temelju sporazuma o međusobnom ulaganju sa županijskim cestama, sljedeće: Magdalenska ulica 2.500 metara, Kumrovečka ulica 5.000 metara, Dubrovačka ulica 2.000 metara, Školska ulica 1.000 metara, Voćarska u Hrebinama 2800 metara, Zagrebačka ulica 500 metara i Bregovljanska 920 metara.

Plinofikacija

Primopredaja srednjotlačnog plinovoda na području općine Pušća obavljena je 2. srpnja 2002. godine, što je značilo da je uvedena srednjotlačna plinska mreža u sve ulice na području općine. Primopredaja je značila početak korištenja toga energenta u 467 domaćinstava na području općine, koja su potpisala ugovore o korištenju priključaka, a osim domaćinstava plin je uveden i u sedam društvenih objekata (crkva sv. Jurja, Galerija Kraljice mira, Društveni dom Pušća, zgrada Općine, dom DVD Marija Magdalena, stara zgrada škole i zgrada mrtvačnice).

Pretvoreno u metre to iznosi 60.250,28 metara razvedenih cijevi na području Općine Pušća.

Ugovor o plinofikaciji općine potpisan je 10. ožujka 2000. godine. Prema građevinskoj dozvoli izdanoj 12. siječnja 1999. godine, ugovorena cijena od 3,636.902,00 kuna uvećana je za 727.380,40 kuna, što je ukupno iznosilo 4,361.282,40 kuna, a kad se toj svoti pribroje i sredstva koja su utrošena za projektnu dokumentaciju, suglasnosti i radove koji su izvedeni prije, cijena plinofikacije na području općine od 1998. do 2002. godine iznosi ukupno 5,611.147,92 kune.

Razvedena mreža zadovoljava kapacitete općine za sljedećih 20 godina.

Kanalizacija

Opći uvjeti isporuke komunalne usluge ukopa pokojnika

Groblja u Općini Pušća

Općina Pušća skrbi za dva groblja. Prvo se nalazi uz župnu crkvu sv. Jurja u Donjoj Pušći, a drugo je u Mariji Magdaleni uz kapelu sv. Marije Magdalene. Tijekom prošlih godina na groblju u Donjoj Pušći izvedeni su radovi na uređenju grobnih mjesta, sanirano je klizište koje je prijetilo groblju, uređeni su prilazni putovi, uređena je hortikultura, te je uređeno polje urni. Na polju urni je izgrađeno i uređeno 69 mjesta, te su mjesta ponuđena na prodaju.

Kapelica Sv. Marije Magdalene je 1872. godine izgorjela do temelja. Idućih 15 godina siromaštva nije se ništa poduzelo i kapela je obrasla u šikaru. Nakon toga prikupljani su milodari i gradnja je počela, ali po sjećanju naroda ne u stilu historizma. Kapela ima arhitektonsko i ambijetalno značenje.

Cookie Consent with Real Cookie Banner Skip to content